به وب سایت ستاد یادمان ایثار خوش آمدید

بخشی از وصیتنامه شهید محسن صفوی

در پيشگاه عدالت خداوندي ، معيار كردار اشخاص است و من خدمت در جبهه‌ها را بر هر كاري ترجيح مي‌دهم .
از خدا مي‌خواهم به راهي كه رستگاري و آمرزش در انتهاي آن است هدايت شوم.