به وب سایت ستاد یادمان ایثار خوش آمدید

حاج حسین یکتا

پلنگ صورتي!

شب عمليات بود. حاج اسماعيل حقگو به علي مسگري گفت: ببين تيربارچي چه ذكري مي گويد كه اين طور استوار ايستاده است؟

نزديك تيربارچي شد و ديد دارد با خودش زمزمه مي كند: دِِرن، دِرن، دِرن …(آهنگ پلنگ صورتي)

معلوم بود اين آدم قبلا ذكرش را گفته است كه در مقابل دشمن اينگونه ، شادمانه مرگ را به بازي ميگيرد.

                                          نقل از سردار حاج حسين يكتا