به وب سایت ستاد یادمان ایثار خوش آمدید

از خدا می خواهم مبادا بعد از يك عمر زحمت مرگ ما در بستر بيماری باشد و در ميدان شهادت نباشد، شهادت. مرگ در راه ارزشهاست.شهادت ها انقلاب ما را پابرجا و تضمين كرده است و به همين دليل ملت ما را آسيب ناپذير ساخت.